Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Royal Blue AB, org. nr 556536-8437, /Comex Electronics AB/, Tumstocksvägen 11B, 187 66 Täby. e-mail: mikael@royalblue.se, samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Royal Blue AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Royal Blue AB, såsom besök på webbplats eller våra lokaler.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Royal Blue AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Royal Blue AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför en order via epost, telefonkontakt eller enligt avtal, besöker Royal Blue AB webbplats, ett event som Royal Blue AB anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Royal Blue AB. Informationen som samlas in från dig vid offertförfrågningar krävs för att du ska kunna ingå avtal med Royal Blue AB och för att Royal Blue AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du ansöker om anställning hos Royal Blue AB samlar vi in personuppgifter om dig.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Royal Blue AB

De personuppgifter Royal Blue AB samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra tjänster är:

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Royal Blue AB

Royal Blue AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Royal Blue AB dina personuppgifter i syfte att:

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Royal Blue AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Royal Blue AB samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Royal Blue AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Royal Blue AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Fullgöra avtal om köp

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Royal Blue AB, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Royal Blue AB varor och tjänster genom post, e-post, telefon

Intresseavvägning

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Royal Blue AB, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

8. Profilering

8.1 Royal Blue AB utför ingen profilering utav dig som kund.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Royal Blue AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Royal Blue ABs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 Royal Blue AB sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Royal Blue AB.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Royal Blue AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Royal Blue AB underleverantörer eller distributörer av produkter.

10.2 Tredje part som Royal Blue AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Royal Blue ABs tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Royal Blue ABs avtal med dig som kund. Om du har valt att teckna en försäkring med oss kan personuppgifter även komma att lämnas ut till försäkringsbolag. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Royal Blue AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Royal Blue ABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Royal Blue AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Royal Blue AB kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Royal Blue AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 Royal Blue AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Royal Blue AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 Royal Blue AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till mikael@royalblue.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi inte cookies.

15. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Royal Blue AB
/Comex Electronics AB/
Tumstocksvägen 11B
187 66 Täby


mikael@royalblue.se